Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://snronisponiatowa.naszastrona.net zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Rodzik, adres poczty elektronicznej wtzponiatowa21@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818205015. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej usytuowany jest na terenie Zespołu Szkół. Jest to budynek jednopiętrowy. Do budynku WTZ prowadzi główne wejście znajdujące się od strony boiska szkolnego – ul. Fabryczna, są trzy schodki i podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy WTZ.
 2. W budynku od wejścia znajduje się długi korytarz, z którego są wejścia do poszczególnych pracowni terapeutycznych. Powierzchnia jest płaska , bez progów. Na korytarzu powierzchnia wyłożona jest płytkami gresowymi.
 3. W obiekcie występuje łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 4. W budynku znajdują się dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie WTZ znajduje się wspólny parking z Zespołem Szkół dla samochodów osobowych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W WTZ jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (zaawansowanie średnie).

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny